Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach

 

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU.doc

Walce, 29.03.2011r

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko pracy d/s funduszy unijnych w Urzędzie Gminy w Walcach


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Bożena ADAMÓW                     zamieszkała: Twardawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze . W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna i solidna, właściwie przedstawiła swoja wiedzę oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu realizowanych na tym stanowisku spraw.        

                                                                                                                           

WÓJT GMINY
mgr Bernard Kubata


DOCinformacja o naborze.doc


Walce, 18.03.2011r.

 

OGŁOSZENIE


Niniejszym zawiadamiam, iż na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko pracy d/s funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach wpłynęły 4 oferty. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

 

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Termin rozmowy

WYSZKA DOMINIKA

Walce godz. 8.00
ADAMÓW BOŻENA Twardawa godz. 9.00

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającym wymagania niezbędne w naborze na w/w stanowisko zostanie
przeprowadzona w dniu 23 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

 
W Ó J T

mgr Bernard Kubata
 


DOCOGŁOSZENIE O NABORZE NA FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE.doc

WÓJT GMINY WALCE
O G Ł A S Z A
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Walcach

na stanowisko pracy:
ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
…………………………………………………………………………………………………
 

1) wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ nieposzlakowana opinia ;
e/ posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego, techniczne, administracyjne
f/ co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu
g/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym
h/ znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz
przepisów prawnych w tym zakresie
i / znajomość ustawy o finansach publicznych;
j/ znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
k/ Dobra znajomość zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania w ramach
programów operacyjnych
l/ umiejętność planowania i organizacji pracy
m/ obsługa komputera w zakresie programu – pakiet biurowy MS Office

2) wymagania dodatkowe:
a/ doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
b/ wiedza techniczna i ekonomiczna dotycząca przygotowania wniosku
i dokumentów wymaganych dla środków europejskich
c/ dyspozycyjność;
d/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
e/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
f/ posiadanie prawa jazdy kat. B;
g/ znajomość języka obcego / niemiecki lub angielski/

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:
1/ zadania główne:

1) Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej oraz innych
funduszy zewnętrznych
2) Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie ( projekty uchwał rady,
okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji inwestycji finansowanych z UE)
3) Pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach pozyskiwania
środków do realizacji zadań gminnych,
4. Współpraca z odpowiednimi komórkami Urzędu Marszałkowskiego oraz
administracją rządową w celu spójnego planowania i realizacji projektów gminnych.
5) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją
projektów gminnych.
6) Kwalifikacja wydatków w projekcie oraz kontrola wydatkowanych środków.
7) Monitorowanie źródeł finansowania projektów ze środków UE i innych funduszy
zewnętrznych.
8) Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot.
realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu
9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy


. - Możliwość otrzymania lokalu mieszkalnego

3. Wymagane dokumenty:

- Kopia dowodu osobistego
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
- List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)
- Kwestionariusz osobowy DOCkwestionariusz.doc
- Kopia dyplomu ukończenia studiów lub szkoły średniej.
- Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz dodatkowe
Kwalifikacje.
- Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dot. spełnienia
wymagań wskazanych w pkt 1 b i c ogłoszenia ( w przypadku zatrudnienia wybranej
osoby dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku urzędniczym..

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 17.03.2011 rok do godz. 15:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9 – sekretariat lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Złożone dokumenty winne być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.) oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.
 

WÓJT

Walce 2011 – 03 – 03 mgr Bernard Kubata
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Helena Kochan
Data wytworzenia: 2011-03-03

 

 

Walce, 18.03.2011r.

 

OGŁOSZENIE


Niniejszym zawiadamiam, iż na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko pracy d/s funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy
w Walcach wpłynęły 4 oferty. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych zakwalifikowała
do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

Wersja XML