Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)

DOCINFORMACJA O WYNIKACH NABORU.doc

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Zawisza zamieszkała: Opole

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze . W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna i solidna, właściwie przedstawiła swoja wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.

 

 

WÓJT GMINY


02.03.2011r. mgr Bernard Kubata


DOCinformacja o naborze.doc

Walce, 28.02.2011r.

 

OGŁOSZENIE


Niniejszym zawiadamiam, iż na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach wpłynęły 2 oferty. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

Nazwisko i imię                   Miejsce zamieszkania                      Termin rozmowy

Zawisza Anna                                  Opole                                       godz. 8:00

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania

niezbędne w naborze na w/w stanowisko zostanie przeprowadzona

w dniu 02 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach

ul. Mickiewicza 18.

 


W Ó J T

mgr Bernard Kubata


WÓJT GMINY
OGŁASZA NABÓR
na Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Gminy w Walcach 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ nieposzlakowana opinia;
e/ wykształcenie średnie lub wyższe techniczne lub administracyjne
f/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
g/ znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz doświadczenie
w przygotowaniu przetargów;
h/ znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami;
i/ posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na n/w stanowiskach.

2) wymagania dodatkowe:

a/ dyspozycyjność;
b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d/ znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
e/ umiejętność obsługi komputera;
f/ posiadanie prawa jazdy kat. B

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1/ zadania główne:
1/ planowanie i prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych
realizowanych przez Gminę;
2/ gromadzenie i bieżąca aktualizacja aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych;
3/ przygotowanie projektu harmonogramu zamówień publicznych o wartości powyżej
14000 euro we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu;
4/ doradztwo na rzecz komórek organizacyjnych urzędu i samodzielnych stanowisk pracy;
5/ gromadzenie dokumentacji z przebiegu zamówień publicznych przeprowadzonych przez
Gminę;
6/ udział w komisjach przetargowych;
7/ prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
8/ sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz
bieżących potrzeb organów Gminy;
9/ opisywanie faktur pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych;
10/ publikacja ogłoszeń w BZP i BIP;
11/ gospodarka gruntami nierolniczymi i rolniczymi stanowiącymi mienie komunalne
w tym tworzenie zasobów gruntów pod zabudowę, ustalanie cen za grunty, budynki,
lokale, urządzenia, wyposażenia gruntów wchodzących do zasobów na podstawie
operatów szacunkowych;
12/ przygotowanie opracowań geodezyjnych oraz szacunków na nabywanie przez Gminę
lub zbywanie nieruchomości;

13/ prowadzenie spraw z zakresu korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przez
Gminę;
14/ sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu niezbędnego do
racjonalnego korzystania z domu w przypadku sprzedaży lokali w budynkach
stanowiących własność gminy;
15/ podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawne lub
najem;

16/ przygotowanie dokumentów związanych z zamianą gruntów stanowiących własność
gminy;
17/ wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym
nie posiadającym osobowości prawnej oraz zezwoleń na zawarcie umowy między tymi
jednostkami bądź wydawanie decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania i trwałego
zarządu;
18/ prowadzenie aktualizacji i wydawanie decyzji dot. ceny gruntu oddanego w trwały
zarząd
i użytkowanie wieczyste;
19/ przyjmowanie wniosków komunalnych jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części na mienie gminy
20/ wykup i wywłaszczenie gruntów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele niezbędne dla realizacji zadan gmin;
21/ sporządzanie umów na dzierżawę gruntów gminnych;
22/ komunalizacja na wniosek Rady Gminy gruntów i nieruchomości oraz przygotowanie
wniosków do Wojewody Opolskiego;
23/ przygotowanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych majątku stanowiacego
własność gminy;
24/ prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych;
25/ sporządzanie umów dzierżawnych z rolnikami na okres 10 lat w zamian za świadczenia
emerytalne;
26/ przygotowanie i ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości i lokali w budynkach
mieszkalnych stanowiących mienie gminy oraz gruntów należących do zasobu gminy;
27/ wydawanie decyzji zatwierdzających podział działek;
28/ wydawanie decyzji o naliczeniu renty planistycznej;
29/ realizacja uchwal Rady Gminy w sprawie opłat adiacenckich;
30/ przygotowywanie i opracowywanie informacji i stanie mienia komunalnego;
31/ wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o ochronie gruntów rolnych
i leśnych;
32/ wykonywanie zadań gminy w zakresie określania nazewnictwa ulic i placów, a także
prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości na terenie gmin;
33/ prowadzenie bazy informacji o możliwościach inwestowania lub podjęcia działalności
na terenie gmin.
 

3. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późń.zm.)

b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
d/ kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej uczelni;
e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu);
f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,
zaświadczenia);
g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
stanowisku;
h/ oryginał kwestionariusza osobowego.DOCkwestionariusz.doc

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 21 lutego 2011r. do godz. 15:00
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Walce, 2011-02-07


WÓJT GMINY

mgr Bernard Kubata
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Helena Kochan
Data wytworzenia: 2010-02-07
Wersja XML