Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018

PDFUchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf


PDFUchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce .pdf

 

PDFUchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf


PDFUchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf


PDFUchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI.282.2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy .pdf


PDFUchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja.pdf


PDFUchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle.pdf


PDFUchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice.pdf


PDFUchwała Nr II.16.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII.299.2018.pdf


PDFUchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych.pdf


PDFUchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.pdf


PDFUchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf


PDFUchwała Nr II.20.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i i wysokości diet dla radnych.pdf


PDFUchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf


PDFUchwała Nr II.22.2018 Rady Gminy Walcez snia 19.12.2018 r. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu Kraina Św.Anny .pdf


PDFUchwała Nr II.23.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika .pdf


PDFUchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” .pdf


PDFUchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania .pdf


PDFUchwała Nr II.26.2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku .pdf

 

Wersja XML