Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach

OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów 


na stanowisko księgowej oraz inspektora ochrony danych osobowych
w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach

zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

 


Nazwisko i imię
 

Iwona Michalec

 

 

Rozmowa  kwalifikacyjna  z kandydatem  zostanie przeprowadzona w dniu 25 października 2018 r. czwartek godz. 9°°
w Gminnym Zespole Oświaty  w  Walcach  ul. Mickiewicza 18 - pokój nr 6

                                                                                                           

 

                                                                                                                              Dyrektor GZO

                                                                                                                          Bernard Gałeczka

    Walce, dnia 22.10.2018 r.

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY KSIĘGOWEJ ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w Gminnym Zespole Oświaty  w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Gminny Zespół Oświaty w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, profil: rachunkowość, finanse lub pokrewne,
 2. umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych,
 3. podstawowa znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 4. ukończony kurs inspektora ochrony danych
 5. obywatelstwo polskie,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
 3. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność
 4. umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 7. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 8. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 9. umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Microsoft Office (Word, Excel) oraz programów finansowo-księgowych, w tym programu Płatnik,
 10. podstawowa znajomość przepisów prawnych w zakresie:
 1. ustawy o rachunkowości,
 2. ustawy o finansach publicznych,
 3. ustawy o samorządzie gminnym,
 4. instrukcji kancelaryjnej.
 5. Ustawy o ochronie danych osobowych

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

1 bieżące księgowanie syntetyczne dowodów księgowych z działalności jednostek budżetowych oraz ich uzgadniania,

2  ewidencja wydatków jednostek budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków,

3  prowadzenie ewidencji kosztów wraz z ich uzgodnieniem,

4  bieżące prowadzenie kartotek opałowych,

5  bieżąca ewidencja pozostałych środków trwałych w księgach inwentarzowych oraz w ewidencji ilościowej wraz z ich uzgodnieniem

6  rozliczanie inwentaryzacji z placówek oświatowych gminy

7 pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oryginał kwestionariusza osobowego RTF

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. termin 18 pażdziernika 2018 r. do godz. 12:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 6  lub drogą pocztową na ww. adres.

 Aplikacje, które wpłyną do GZO w Walcach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach.

 

 

Inne informacje:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %;

 

 

Walce, dnia 9 października 2018 r.   

                                                                 

                                                                 Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach

                                                                                        Bernard  Gałeczka

Wersja XML