• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.59.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 07 października 2013 roku.pdf w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce


Walce, dnia 14 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r. ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walce Uchwały nr XVI/104/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 4 czerwca 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
? w formie pisemnej do Urzędu Gminy Walce, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
? ustnie do protokołu w Wydziale Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Walce, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
? za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@walce.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Walce.


Wójt Gminy Walce
/-/ mgr Bernard Kubata

DOCOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Adamów
Data wytworzenia: 2013-05-14

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4401009
w tym miesiącu: 39242
dzisiaj: 778