Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"

PDFInformacja o przyznaniu dotacji - Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne.pdf


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 20.02.2018 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Krapkowicach, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie, pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 2 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFOferta pn. POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE.pdf

DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty-POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE.docx
 

Wersja XML