Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

DOCXOgłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert..docx
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku

Wójt Gminy Walce w oparciu o art. 18 a ust. 1 pkt . 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536) unieważnia otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.

 Wójt Gminy
(-) Bernard Kubata

 


Powołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku 
 DOCZarządzenie Nr Or.120.27.2011 z dnia 20 grudnia 2011r..doc


DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r..doc

 
Zarządzenie Nr Or.0050.70.2011
Wójta Gminy Walce
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r.
z późn. zm.),
Zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
§ 2
Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:

1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2. umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Wójt Gminy Walce
/-/mgr Bernard Kubata
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr  Or.0050.70.2011
Wójta Gminy Walce
z dnia 30.11.2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 roku

I. Rodzaj zadania:
Zadanie obejmuje:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1)        Wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
2)        Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku,
3)        Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy obejmującej:
a) uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych z miejscowości
Rozkochów, Stradunia, Walce;
b) rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców;
c) propagowanie tenisa stołowego i ziemnego;

4)        Działania na rzecz ogólnego wzrostu kultury oraz zdrowotności społeczeństwa Gminy Walce, a przez to zapobiegania patologiom społecznym – udział w turniejach i propagowanie masowych biegów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2012 r. w wysokości 110.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

III. Zasady Przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.
4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
9. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania od 01.01.2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach . Wzór umowy ustalono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
3. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 roku).  

V. Termin składania ofert:
1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do  23 grudnia 2011 roku do godz. 11:00                
z adnotacją „KONKURS NA DOTACJĘ 2012” w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18, ( liczy się data wpływu do tut. Urzędu).
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji;
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;

4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;
5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.
7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 roku ) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
8. Do przeprowadzenie konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy Walce powoła Komisję Konkursową,
9. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone do dnia 27 grudnia 2011 r.

VII.Zrealizowane zadanie publiczne:
W roku 2011 r. zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości 110.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

  Wójt Gminy Walce
  /-/mgr Bernard Kubata
 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kochan
Data wytworzenia: 2011-12-01

 

Wersja XML