Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 16.08.2017 r. wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej  w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, informuję że w 2017r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Gminnej Spółce Wodnej w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na:

 1. konserwację rowu R-A w miejscowości Dobieszowice (9 945,10 zł),
 2. konserwację rowu R-A w miejscowości Stradunia (3 301,85 zł),
 3. konserwację rowu R-1 w miejscowości Stradunia (3 530,00 zł),
 4. konserwację rowu R-A2 w miejscowości Stradunia (3 223,05 zł).

 

 

Walce, dnia 06.09.2017r. 

 

 

                                                    Wójt Gminy Walce

                                                   mgr Bernard Kubata

 

 

Wersja XML