Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwację urządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. pod poz. 358.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieścipięćtysięcyzłotych00/100)  i określona została w załączniku nr 5 do uchwały nr XXI/180/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 897). W pierwszym kwartale br. na konserwację urządzeń melioracyjnych została przyznana jedna dotacja w kwocie 15.000,00zł. Wobec powyższego informuje się, że na konserwację urządzeń melioracyjnych możliwe jest uzyskanie dotacji celowej w wysokości 20.000,00zł (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych00/100).

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2017r. do godz. 1500. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2017 roku”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.

Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Walce

                                                                                    mgr Bernard Kubata

 

 

Załączniki:

  1. PDFUchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.pdf
  2. DOCWniosek o udzielenie pomocy finansowej - melioracja 2017.doc
Wersja XML