• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 24.02.2017 r. , uzupełnionym w dniu 16.03.2017r wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, informuję że w 2017r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych 00/100) Gminnej Spółce Wodnej w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na:

  1. konserwację rowu R-B w miejscowości Walce (9 814,82 zł),
  2. konserwację rowu R-B5 w miejscowości Dobieszowice (5 185,18 zł).

 

Walce, dnia 20.03.2017r.

 

  Wójt Gminy Walce

 mgr Bernard Kubata

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4415469
w tym miesiącu: 53702
dzisiaj: 295

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1