Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/
 
                               o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
             projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                      wsi BROŻEC w części obejmującej działkę nr 1154/15
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwały Rady Gminy Walce nr XXX/196/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
                                       
 
                                                              z a w i a d a m i a m
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec w części obejmującej działkę nr 1154/15 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lipca 2006 r. do 8 sierpnia 2006 r.
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 18  pokój nr 12 w godzinach od 9,oo do 14,00
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec odbędzie się w dniu 18 lipca 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 1 o godz 18,oo
 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walce z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2006 r.                                                                           
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Walce
                                                                                              Piotr Miczka
 

informację wytworzył(a): Karola Dresler
za treść odpowiada Karola Dresler
data wytworzenia: 28-06-2006 r.
Wersja XML