Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk

Obrady rozpoczęto 2018-12-19 o godz. 15:35:56, a zakończono o godz. 17:24:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Tomasz Banaś
 2. Iwona Hruzik
 3. Gerlinda Ślusarczyk
 4. Paweł Król
 5. Józef Reinhard
 6. Dawid Dudek
 7. Robert Jurczyk
 8. Waldemar Stokłosa
 9. Marek Kołodziejczyk
 10. Gabriela Kubis
 11. Jarosław Brzezinka
 12. Józef Nossol
 13. Mateusz Burczyk
 14. Renata Polok
 15. Bernadeta Latus-Suchińska


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:35:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (15:56:00)

Głosowanie nad wnioskiem formalnym o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok. (16:01:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad wnioskiem formalnym o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 1)rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach i umieszczenie go w punkcie 5p porządku obrad 2) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023 i umieszczenie go w punkcie 5q porządku obrad 3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i umieszczenie go w punkcie 5r porządku obrad 4) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i umieszczenie go w punkcie 5s porządku obrad. (16:03:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (16:06:00)


4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. (16:07:00)


5. Rozpatrzenie projektów uchwał. (16:10:00)

       a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok; (16:10:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok. (16:14:00)

Wyniki imienne:

       b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; (16:14:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:15:00)

Wyniki imienne:

       c. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; (16:16:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:21:00)

Wyniki imienne:

       d. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok; (16:21:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok. (16:35:00)

Wyniki imienne:

Z przyczyn technicznych ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok (16:38:00)

Wyniki imienne:

       e. zmieniająca uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych; (16:38:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych (16:41:00)

Wyniki imienne:

Z przyczyn technicznych ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych (16:45:00)

Wyniki imienne:

       f. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok; (16:45:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok (16:47:00)

Wyniki imienne:

       g. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2019 roku; (16:47:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2019 roku. (16:49:00)

Wyniki imienne:

       h. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce; (16:49:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce. (16:51:00)

Wyniki imienne:

       i. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II”; (16:51:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II”. (16:53:00)

Wyniki imienne:

       j. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce; (16:54:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce. (16:55:00)

Wyniki imienne:

       k. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019; (16:55:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. (16:57:00)

Wyniki imienne:

       l. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce; (16:57:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce. (16:58:00)

Wyniki imienne:

       m. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym; (16:58:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. (17:02:00)

Wyniki imienne:

       n. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (17:03:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. (17:08:00)

Wyniki imienne:

       o. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny; (17:08:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny. (17:09:00)

Wyniki imienne:

       p. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach (17:09:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach (17:15:00)

Wyniki imienne:

       q. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023; (17:15:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2019-2023. (17:17:00)

Wyniki imienne:

       r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; (17:17:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (17:20:00)

Wyniki imienne:

       s. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (17:20:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (17:22:00)

Wyniki imienne:


6. Interpelacje, zapytania. (17:23:00)


7. Wolne wnioski i informacje. (17:23:00)


8. Zamknięcie sesji. (17:24:00)


Zakończono sesję (17:24:25)

Wersja XML