Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

urzędnicze ds. finansowych

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisku urzędniczym ds. finansowych

 

została wybrana Pani Halina Jasik zamieszkała w Grocholubiu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się doświadczeniem oraz znajomością zagadnień z obszaru merytorycznego, niezbędnego na stanowisku ds. finansowych.

 

                                                                                        

                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                              mgr Bernard Kubata

Walce, dnia 20.10.2016 r.     

 


OGŁOSZENIE

 

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko  pracy ds. finansowych zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

 

Nazwisko i imię

 

Miejsce zamieszkania

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Halina Jasik

Grocholub

 

900

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu 17 października 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. nr 9.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                     /-/  mgr Bernard Kubata

Walce, dnia 11.10.2016 r.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY DS. FINANSOWYCH

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomicznym, profil: rachunkowość, finanse lub pokrewne,
 2. udokumentowany 3-letni staż pracy w księgowości,
 3. umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 8. nieposzlakowana opinia;

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
 3. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność
 4. umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 7. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 8. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 9. umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Microsoft Office (Word, Excel) oraz programów finansowo-księgowych, w tym programu Płatnik,
 10. znajomość przepisów prawnych w zakresie:
 1. ustawy o rachunkowości,
 2. ustawy o finansach publicznych,
 3. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 4. ustawy o samorządzie gminnym,
 5. instrukcji kancelaryjnej.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie obsługi płacowej Urzędu Gminy (w szczególności: terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, sporządzanie właściwych przelewów, obsługa rozliczeń z ZUS-em, urzędem skarbowym, PFRON, sporządzanie wszelkich informacji, deklaracji i sprawozdań przewidzianych prawem);
 2. rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, przygotowywanie wypłat diet i pozostałych należności;
 3. samodzielne prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Gminy, w tym dokonywanie wstępnej kontroli formalno-prawnej i rachunkowej faktur, rachunków i innych dowodów podlegających ewidencji księgowej;
 4. terminowe regulowanie zobowiązań poprzez sporządzanie poleceń przelewu – zapewnienie właściwego przebiegu operacji księgowych oraz koordynacja obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy;
 5. dokonywanie dekretacji sprawdzonych dowodów księgowych;
 6. terminowe wprowadzanie do systemu informatycznego dowodów księgowych, prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji finansowo-księgowej;
 7. współudział w opracowywaniu projektu budżetu gminy, projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz planu finansowego Urzędu Gminy, a następnie uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową;
 8. bieżące sprawowanie kontroli nad realizacją planu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym czeków gotówkowych, rozliczanie pobranych zaliczek;
 10. prowadzenie ewidencji księgowej związanej z podatkiem VAT oraz ewidencji rozliczeń VAT (rejestrów sprzedaży i zakupów), odpowiednie udokumentowanie dokonanych operacji sprzedaży (wystawianie faktur VAT);
 11. współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w zakresie podatku VAT w ramach scentralizowanego modelu rozliczeń (agregacja deklaracji cząstkowych – sporządzanie deklaracji zbiorczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przepisami prawa, zbiorami danych zawierającymi informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, tzw. plikami JPK);
 12. rozliczanie i uzgadnianie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów;
 13. rozliczanie sum depozytowych i wadiów;
 14. udział w czynnościach związanych z: inwentaryzacją roczną (w szczególności dokonywanych w drodze potwierdzenia salda oraz weryfikacji), wyceną aktywów i pasywów, przygotowaniem sprawozdania finansowego jednostki.

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)";
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 8. oryginał kwestionariusza osobowego RTFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. termin 3 października 2016 r. do godz. 15:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy ds. finansowych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów.

 

Walce, dnia 20 września 2016 r.                                                                    

                                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                   mgr Bernard Kubata

 

Wersja XML