Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

pracy ds. finansowych

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisku pracy ds. finansowych

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko:

W wyznaczonym terminie w ogłoszeniu o naborze wpłynęły 2 oferty niespełniające niezbędnych wymogów formalnych.

 

Walce, dnia 16 września 2016 r.                                                                    

                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                        mgr Bernard Kubata

                                                           

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na

stanowisko pracy ds. finansowych

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, profil: rachunkowość, finanse lub pokrewne,
 2. udokumentowany 3-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 8. nieposzlakowana opinia;

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
 3. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność
 4. umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 7. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 8. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 9. umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Microsoft Office (Word, Excel) oraz programów finansowo-księgowych, w tym programu Płatnik,
 10. znajomość przepisów prawnych w zakresie:

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie obsługi płacowej Urzędu Gminy (w szczególności: terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, sporządzanie właściwych przelewów, obsługa rozliczeń z ZUS-em, urzędem skarbowym, PFRON, sporządzanie wszelkich informacji, deklaracji i sprawozdań przewidzianych prawem);
 2. rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, przygotowywanie wypłat diet
  i pozostałych należności;
 3. samodzielne prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Gminy, w tym dokonywanie wstępnej kontroli formalno-prawnej i rachunkowej faktur, rachunków i innych dowodów podlegających ewidencji księgowej;
 4. terminowe regulowanie zobowiązań poprzez sporządzanie poleceń przelewu – zapewnienie właściwego przebiegu operacji księgowych oraz koordynacja obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy;
 5. dokonywanie dekretacji sprawdzonych dowodów księgowych;
 6. terminowe wprowadzanie do systemu informatycznego dowodów księgowych, prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji finansowo-księgowej;
 7. współudział w opracowywaniu projektu budżetu gminy, projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz planu finansowego Urzędu Gminy, a następnie uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową;
 8. bieżące sprawowanie kontroli nad realizacją planu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych określonych w przepisach wykonawczych do ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym czeków gotówkowych, rozliczanie pobranych zaliczek;
 10. prowadzenie ewidencji księgowej związanej z podatkiem VAT oraz ewidencji rozliczeń VAT (rejestrów sprzedaży i zakupów), odpowiednie udokumentowanie dokonanych operacji sprzedaży (wystawianie faktur VAT);
 11. współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w zakresie podatku VAT w ramach scentralizowanego modelu rozliczeń (agregacja deklaracji cząstkowych – sporządzanie deklaracji zbiorczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przepisami prawa, zbiorami danych zawierającymi informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, tzw. plikami JPK);
 12. rozliczanie i uzgadnianie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych
  i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów;
 13. rozliczanie sum depozytowych i wadiów;
 14. udział w czynnościach związanych z: inwentaryzacją roczną (w szczególności dokonywanych
  w drodze potwierdzenia salda oraz weryfikacji), wyceną aktywów i pasywów, przygotowaniem sprawozdania finansowego jednostki.

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)";
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 8. oryginał kwestionariusza osobowego RTFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf
   

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. termin 12 września 2016 r. do godz. 15:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy ds. finansowych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się  w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów.

 

Walce, dnia 01 września 2016 r.                                                                    

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                             /-/ Bernard Kubata

Wersja XML