Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

SPRAWOZDANIE

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok

 

Zgodnie z §10 ust 4. Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/291/2014 Rady Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.239 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkłada się Radzie Gminy Walce sprawozdanie z realizacji programu współpracy.

W 2015 roku współpraca Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przebiegała na płaszczyźnie finansowej oraz pozafinansowej.

I.  Pozafinansowa współpraca polegała na :

 1. nieodpłatnym udostępnianiu przez Gminę nieruchomości, w których prowadzona była działalność statutowa organizacji. W 2015 r. Ludowy Zespół Sportowy Gminne Zrzeszenie w Walcach korzystał nieodpłatnie z nieruchomości, boisk wraz z infrastrukturą, położonych w Kromołowie, Walcach, Straduni oraz Rozkochowie. Ponadto, LZS GZ w Walcach korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń biurowych znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy;
 1. konsultowaniu Programu współpracy. Zasady konsultacji społecznych zostały określone w Uchwale nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy oraz program współpracy na 2015 r. udostępnione były na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w dniach od 09 października do 20 października 2014 r.;
 1. wzajemnym informowaniu się o planowanych zamierzeniach dotyczących działalności gminy oraz organizacji pozarządowych – przez bezpośrednie kontakty z liderami organizacji, którym przekazywane były informacje dotyczące ogólnopolskich projektów prowadzonych przez organizacje lub dla organizacji pozarządowych oraz oferty szkoleń.

II.  Współpraca finansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku realizowana była głównie
w formie wspierania finansowego zadań realizowanych przez podmioty uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do priorytetowych zadań Gminy Walce w 2015 r., realizowanych we współpracy z sektorem pozarządowym należały:

1) ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

oraz wymienione zadania szczegółowe ujęte odpowiednio w powyższych zagadnieniach w § 6 Programu współpracy.

Wysokość środków na realizację zadań priorytetowych w kwocie 200 tys. zł została określona w Uchwale Rady Gminy Walce Nr XXXVIII/291/2014 z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Środki na realizację powyższych zadań zabezpieczone zostały również w Uchwale Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok.

Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie organizacjom zadań publicznych w formie wsparcia  wykonywanego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe przekazywane były w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację zadań na rok 2015 ogłoszono:

- otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zarządzeniem
Nr Or.0050.101.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r., z terminem składania ofert do dnia
18.12.2014 r.,  na który wpłynęła w dniu 17.12.2014 r. jedna oferta spełniająca wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zawarte w ogłoszeniu konkursu.

- otwarty konkurs w zakresie wspierania ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zarządzeniem
Nr Or.0050.102.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r., z terminem składania ofert do dnia 18.12.2014 r., na który wpłynęła w dniu 09.12.2014 r. jedna oferta spełniająca wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zawarte w ogłoszeniu konkursu.

W celu realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawarto w dniu 30.12.2014 r. umowę ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej pod nazwą Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach. Na zadanie to została udzielona dotacja w kwocie 110.000,00 zł, z której wydatkowano i rozliczono kwotę 109.911,72 zł. Pozostałe nie wydane środki w kwocie 88,28 zł zostały zwrócone przez LZS w dniu 12.01.2016 r. na konto Urzędu Gminy.

Dzięki środkom w 2015 roku możliwe było szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych naszej gminy poprzez pracę instruktorów, trenerów oraz pracę wolontariuszy.
Na koniec rundy jesiennej 2015 roku zawodnicy osiągnęli następujące pozycje  w klasyfikacji OZPN:

1. LZS Walce:

- seniorzy z Klasy okręgowej grupy II  zajęli 9 miejsce;

- juniorzy młodsi z II  ligi wojewódzkiej B1 grupa III zajęli 1 miejsce;

- trampkarze z II ligi wojewódzkiej C1 grupa IV zajęli 3 miejsce.

2. LZS Stradunia:

- seniorzy zajęli 12 miejsce w Klasie B grupa X;

- juniorzy grający w I lidze wojewódzkiej A1 Junior Grupa zajęli 4 miejsce.

3. LZS Kromołów:

- seniorzy zajęli 10 miejsce w Klasie B grupa X;

- juniorzy młodsi z II ligi wojewódzkiej B1 grupa III zajęli 10 miejsce;

4. LZS Rozkochów:

- seniorzy zajęli 3 miejsce w Klasie B grupa XIV.

 

Wszystkie LZS-y  zapewniły zorganizowany transport na mecze i inne zawody sportowe, korzystając z pojazdów prywatnych zawodników oraz usług publicznych firm transportowych.

Działania  wolontariuszy pozwoliły na zachowanie porządku na boiskach piłkarskich, przygotowanie boisk do rozgrywek, dbałość o sprzęt sportowy, porządek i czystość w szatniach oraz spełnieniu szeregu innych wymogów stawianych przez OZPN. Świadczenia wolontariuszy w realizowanym zadaniu, wyrażone kwotowo wynoszą 600,00 zł.

Drużyny brały udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez kluby przy udziale OZPN oraz meczach towarzyskich reprezentując Gminę Walce. Dzięki aktywności sportowej propagują również zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizując zadanie LZS GZ w Walcach najwięcej środków przeznaczyło na utrzymanie drużyn i była to kwota 50.700,75 zł. Na wynagrodzenia sędziów i osób zaangażowanych w realizację zadania wydano 33.391,50 zł. Trzecim znaczącym rodzajem kosztów są koszty związane transportem drużyn na mecze i rozgrywki sportowe. W tej grupie kosztów wydatkowano kwotę 25.819,47 zł.

 

Na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej zawarto w dniu 30.12.2014 r. umowę z Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu. Dotacja została udzielona w kwocie 80.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana i rozliczona w całości.

Dzięki dotacji w 2015 roku Stacja Opieki Caritas w Brożcu i Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach mogły spełniać swoje zadania, takie jak: pielęgnacja osób starszych, rehabilitacja dzieci i dorosłych, dostarczanie sprzętu medycznego- rehabilitacyjnego  oraz wspieranie i edukowanie pacjentów i ich rodzin.

Skala działań w Stacji Caritas w Brożcu przedstawia się następująco:

 1. Liczba pacjentów korzystających z świadczeń – 736 pacjentów ;
 2. Liczba wizyt domowych – 6.886 wizyt;
 3. Liczba wszystkich czynności – 21.683 zabiegi, w tym:
  a) czynności higieniczno- pielęgnacyjne – 4.086 czynności,
  b) czynności zabiegowe – 10.569 czynności,
  c) diagnostyczne – 5.150 czynności,
  d) socjalno- bytowe – 1.549 czynności;
  e) z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 329 czynności;
 4. Ilość osób korzystających ze sprzętu wyniosła – 112 osób;
 5. Ilość wypożyczonego sprzętu wyniosła:
  - wypożyczonych łóżek – 23 szt.
  - wypożyczonych materacy p/ odleżynowych – 14 szt.
  - wypożyczonych wózków inwalidzkich – 16 szt.
  - wypożyczonych krzeseł toaletowych – 13 szt.
  - wypożyczonych chodzików – 29 szt.
  - wypożyczonych kuli ( łokciowych i pachowych ) – 33 szt.

W Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Walcach zrealizowano zadania w następujących płaszczyznach:

 1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 912 pacjentów.
 2. Liczba wizyt w gabinecie – 7.584 wizyt.
 3. Liczba wszystkich zabiegów – 19.494 zabiegów, w tym:
 1. zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1.813
 2. zabiegi z zakresu masażu – 1.426
 3. zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 8.129
 4. zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 3.407
 5. zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 4.719

 

Dzięki profesjonalnej opiece personelu i szerokiej gamie sprzętu medyczno–rehabilitacyjnego, sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii pacjenci mogli polepszyć jakość życia w chorobie oraz skorzystać z zalecanych przez lekarzy zabiegów na wysokim poziomie.

Z otrzymanej dotacji pokryto  w głównej mierze koszty wynagrodzeń  z pochodnymi w kwocie 74.000,00 zł oraz koszty zakupu materiałów w kwocie 6.000,00 zł.

W 2015 r. organizacje pozarządowe nie składały ofert w trybie pozakonkursowym i nie zawarto żadnej umowy w tym trybie.

Łącznie na współpracę z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w otwartych konkursach ofert na podstawie wymienionej uchwały, w 2015 r. wydatkowano kwotę 189.911,72 zł, co stanowi 94,96% zaplanowanych na ten cel środków w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

                         Wójt Gminy Walce

                                             /-/ mgr Bernard Kubata

 

Wersja XML