• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I

Walce, dnia 28.01.2016 r.

 

Nr PP-OŚ. 6220.6.7.2015.WLN

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” zostało zakończone.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zastosowano przepisy art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Walce, wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych  w miejscowości Brożec.

W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.15 do 15.15.

 

Wójt Gminy

                  mgr Bernard Kubata

 

Otrzymują:

    1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

  1. a/a
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4397441
w tym miesiącu: 35674
dzisiaj: 858