Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”

Informacja o przyznaniu dotacji na wsparcie zadania pn.: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”

PDFInformacja w sprawie dofinansowania zadania - wypoczynek.pdf
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 15.01.2016 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 28 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

PDFStowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia - oferta w trybie art.19a pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.pdf

DOCXFormularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -2.docx
 

 

Wersja XML