Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową

Walce, dnia 17 listopada 2015 r.

Nr PP-OŚ. 6220.5.5.2015.WLN

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                             Wójta Gminy Walce

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 z późn zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 

że w dniu 17 listopada 2015 roku zostało wydane postanowienie Nr PP-OŚ. 6220.5.4.2015.WLN o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice - Walce”.

 

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce (pok. nr 14) w godzinach urzędowania w godzin tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

 

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Walce

                                                                                                                      mgr Bernard Kubata

                                                                       

.

Otrzymują:

 

1.  strony postępowania zgodnie z  art. 74 ust. 3   ustawy  z  dnia  3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 z późn zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 .06.1960 r. – Kpa

  1. a/a

 

PDFPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko kanalizacja Dobieszowice.pdf
 

Wersja XML