Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia

Walce, dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walce Uchwały Nr VII/52/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.

Zmiany w tekście miejscowego planu obejmują  ustalenia §26 w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@walce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Walce.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Walce

mgr Bernard Kubata

Wersja XML