Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce

Wójt Gminy Walce

                                                                                                                              Walce, dnia 30 czerwca 2015 r.    

                                                                                                             

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisko pracy ds. kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej

wybrany został    Pan Marek Strączek , zamieszkały(a) w Krapkowicach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

Pan Marek Strączek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba komunikatywna,

właściwie przedstawił swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.

Wykazał się doświadczeniem zawodowym oraz znajomością przepisów niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy.

                                                                                                     

                                                                                           WÓJT                                                                   

                                                                                  mgr Bernard Kubata                                                                           

 


                                              OGŁOSZENIE

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko  pracy inspektora ds. kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

 

 

Nazwisko i imię

 

 

Miejsce zamieszkania

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

 

Marek Strączek

 

 

Krapkowice

 

900

 

 

 

Balladyna Dziuba

 

 

Kędzierzyn – Koźle

 

930

 

Joanna Rosół

 

Zdzieszowice

 

1000

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek ) w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 pok. nr 9.

 

                                                           Wójt Gminy

                                                                                                /-/  mgr Bernard Kubata

     Walce, dnia 23.06.2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY WALCE
OGŁASZA NABÓR

na
stanowisko pracy inspektora ds. kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej

 

 Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

 Urząd Gminy w Walcach

 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
 

 Wymiar zatrudnienia : 1 osoba  - pełny etat

Wymagania w stosunku do kandydatów :

     1) wymagania niezbędne:

         a) obywatelstwo polskie;

         b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;

         c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

         d) nieposzlakowana opinia;
e) wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania kadrami, administracyjne lub  ekonomiczne;

          f) posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;

          g) posiadanie wiedzy z zakresu:

              - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

              - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

              - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

              - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

              - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

              - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

              - ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych,

              - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

              - ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

              - ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

 h) staż pracy minimum 3 lata w tym doświadczenie w pracy w administracji samorządowej 1 rok;

   2) wymagania dodatkowe:

a) dyspozycyjność;
b) łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
e) umiejętność obsługi komputera;
f) posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 

  1. w zakresie spraw kadrowych w szczególności :

- prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami,

- przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem

   nowych pracowników,

- sporządzanie dokumentacji w zakresie: wszelkich umów o pracę, aneksów, świadectw

  pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, nagród jubileuszowych, odpraw

  rentowych i emerytalnych itp.,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych,

- prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych.

 

2) zadania w zakresie obrony cywilnej oraz spraw obronnych w szczególności:

- dokonywanie stanu przygotowań OC,

- opracowanie i uzgadnianie planu OC gminy,

- organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń OC,

- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu     wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

- przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia   dla życia i zdrowia na obszarze gminy,

- prowadzenie rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

- prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

- sporządzanie listy osób podlegającej kwalifikacji wojskowej,

- sporządzenie dokumentacji i udział w przygotowaniu i organizowaniu zadań związanych

  z  Akcją Kurierską;

 

3) zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

 

4) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w szczególności:

-  monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy,

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu  zarządzania kryzysowego,

- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

  ostrzegania ludności,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i   humanitarne.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz.1202  ze zm.)";

b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

c) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie                                     (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

d) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

f)  kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;

i) oryginał kwestionariusza osobowego.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a)  termin 18 czerwca  2015 r. do godz. 15:00
b) komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy inspektora  ds. kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w adres. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów.

DOCKWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJACEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE.doc
 

Walce, dnia 8 czerwca 2015 r.

                                                                                                   

 

                                  

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                              /-/  mgr Bernard Kubata

Wersja XML