Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska

Walce, dnia 24.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Walce

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/105/2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce obejmującego obszar w granicach administracyjnych sołectwa Walce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.04.2015 r. do 06.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.04.2015 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2015 r.

Projektant planu będzie pełnił dyżur w dniach:

7.04.2015r. w godzinach 1300-1500

8.04.2015r. w godzinach 900-1200

13.04.2015r. w godzinach 1400-1600

14.04.2015r. w godzinach 900-1200

23.04.2015r. w godzinach 1300-1500

24.04.2015r. w godzinach 900-1100

27.04.2015r. w godzinach 1300-1600

28.04.2015r. w godzinach 900-1200

5.05.2015r. w godzinach 1300-1500

6.05.2015r. w godzinach 900-1100

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2015 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Walce.


 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                              Bernard Kubata


PDFWALCE prognoza ooś 01.04.2015.pdf

JPEGrysunek_POOŚ.jpeg


PDFprojekt mpzp wsi Walce.pdf 

JPEGrysunek planu skompresowany.jpeg
 

 

 

Wersja XML