Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015

PDFUchwała Nr IV.19.2015. z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok

PDFUchwała Nr IV.20.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej w miejscowości Rozkochów”

PDFUchwała Nr IV.21.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf zmieniająca uchwałę nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej

PDFUchwała Nr IV.22.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr IV.23.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce
nieruchomości powyżej ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

PDFUchwała Nr IV.24.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce

PDFUchwała Nr IV.25.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie przedłużenia umowy najmu

PDFUchwała Nr IV.26.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2015 roku

PDFUchwała Nr IV.27.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Walce

PDFUchwała Nr IV.28.2015 z dnia 18 lutego 2015.pdf w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Aqua Silesia

DOCUchwała Nr IV.29.2015. z dnia 18 lutego 2015.doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2015 rok

DOCUchwała Nr IV.30.2015 z dnia 18 lutego 2015.doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy

DOCUchwała Nr IV.31.2015 z dnia 18 lutego 2015.doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy

DOCUchwała Nr IV.32.2015 z dnia 18 lutego 2015.doc w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy

PDFUchwała Nr V.33.2015 z dnia 25 marca 2015.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok

PDFUchwała Nr V.34.2015 z dnia 25 marca 2015.pdf w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce

PDFUchwała Nr V.35.2015 z dnia 25 marca 2015.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 do kościoła oraz od posesji nr 67 do nr 77 i od posesji nr 68 do nr 72”

PDFUchwała Nr VI.36.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce

PDFUchwała Nr VI.37.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok

PDFUchwała Nr VI.38.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr VI.39.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie”

PDFUchwała Nr VI.40.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr VI.41.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

PDFUchwała Nr VI.42.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie przedłużenia umowy najmu

PDFUchwała Nr VI.43.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie zamiany nieruchomości

PDFUchwała Nr VI.44.2015 z dnia 27 maja 2015.pdf w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr VII.45.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdz. sprawozdania finansowego.pdf

PDFUchwała Nr VII.46.2015.z dnia 24.06.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.pdf

PDFUchwała Nr VII.47.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie zatwierdz. skonsolid. bilansu Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr VII.48.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie zm. budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII.49.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr VII.50.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf

PDFUchwała Nr VII.51.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie upowaznienia Komisji Rady-skarga.pdf

PDFUchwała Nr VII.52.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie zmiany MPZP wsi Stradunia.pdf

PDFUchwała Nr VIII.53.2015 z dnia 29 lipca 2015 w spr. budżetu.pdf

PDFUchwała Nr VIII.54.2015 z dnia 29 lipca 2015 w spr. wiel.prognozy.pdf

PDFUchwała Nr VIII.55.2015 z dnia 29 lipca 2015 w spr.udziel.pomocy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VIII.56.2015 z dnia 29 lipca 2015 zm.uchwałę w spr. opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr VIII.57.2015 z dnia 29 lipca 2015 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr VIII.58.2015 z dnia 29 lipca 2015 w spr. załatwienia skargi.pdf

PDFUchwała Nr VIII.59.2015 z dnia 29 lipca 2015 w spr. zasięgnięcia informacji o kandydacie na ławnika.pdf

PDFUchwała Nr VIII.60.2015 z dnia 29 lipca 2015 w spr. zalicze. dróg do kat. dróg gminnych .pdf

PDFUchwała Nr IX.61.2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy.pdf

PDFUchwała Nr IX.62.2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf

PDFUchwała Nr IX.63.2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie zm.wielolet.prognozy.pdf

PDFUchwała Nr IX.64.2015 z dnia 23 września 2015 w spr. zaciąg.pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr IX.65.2015 z dnia 23 września 2015 w spr.zaciąg.pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr IX.66.2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie zaliczenia drogi powiat. do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr IX.67.2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie wyboru ławnika.pdf

PDFUchwała Nr IX.68.2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie upoważnienia Komisji Rady do przeprowadz.postępowania.pdf

PDFUchwała Nr IX.69.2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr X.70.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015.pdf

PDFUchwała Nr X.71.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy.pdf

PDFUchwała Nr X.72.2015 z dnia 18 listopada 2015 w spr. zaciągnięcia pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr X.73.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku.pdf

PDFUchwała Nr X.74.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wysokości stawek podatku od środ.transport..pdf

PDFUchwała Nr X.75.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy.pdf

PDFUchwała Nr X.76.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr X.77.2015 z dnia 18 listopada 2015 zm. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finans.pdf

PDFUchwała Nr X.78.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie przyjęcia rocznego prpgramu współpr.pdf

PDFUchwała Nr X.79.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów .pdf

PDFUchwała Nr X.80.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów .pdf

PDFUchwała Nr X.81.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów.pdf

PDFUchwała Nr X.82.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr X.83.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek.pdf

PDFUchwała Nr X.84.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie regulaminu określającego wys.pdf

PDFUchwała Nr X.85.2015 z dnia 18 listopada 2015 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji.pdf

PDFUchwała Nr X.86.2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy.pdf

PDFUchwała Nr X.87.2015 z dnia 18 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFUchwała Nr XI.88.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. zmiany budżetu gminy na 2015 r.pdf

PDFUchwała Nr XI.89.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. zmiany wieloletniej prognozy.pdf

PDFUchwała Nr XI.90.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XI.91.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XI.92.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. ustalenia stawki dotacji dla SZBWiK.pdf

PDFUchwała Nr XI.93.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. współdz. z Gminą Kędzierzyn-Koźle .pdf

PDFUchwała Nr XI.94.2015 z 21 grudnia 2015 zmieniajaca uchwałę w spr. udzielenia pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr XI.95.2015 z dnia 21 grudnia 2015 w spr. ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki.pdf

PDFUchwała Nr XI.96.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania.pdf

PDFUchwała Nr XI.97.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. wystapienia do Min.Adm. i Cyfryzacji.pdf

PDFUchwała Nr XI.98.2015 z 21 grudnia 2015 w sprawie określenia kryteriów.pdf

PDFUchwała Nr XI.99.2015 z 21 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu.pdf

PDFUchwała Nr XI.100.2015 z 21 grudnia 2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy.pdf

 

 

Wersja XML