Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” – Prosument Opolski, informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego. Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe"

Szczegółowe informacje o programie oraz wnioski o uzyskanie dotacji można pobrać ze strony internetowej WFOŚi GW w Opolu,link do strony: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/prosument-opolski

W dniu 15.01.2015r.  Gmina Walce podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dotyczące współpracy przy realizaacji  „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu”  

Gmina Walce deklaruje uczestnictwo w Programie i zobowiązuje się do jego wspierania na swoim terenie, a w szczególności do:

  1. informowania mieszkańców o możliwości bezzwrotnego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 
  2. udzielania wyjaśnień osobom zainteresowanym i wnioskodawcom, przyjmowania wniosków o dofinansowanie, sprawdzania ich pod względem formalnym i przekazywania do Funduszu;
  3. informowania Funduszu o sytuacjach zakłócających realizację Programu i w razie konieczności wskazywania potrzeby zmian zmierzających do poprawy efektywności jego realizacji.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach – pok. nr 12 lub pod nr tel. 77 4667550.

Wersja XML