Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2013
WÓJTA GMINY Walce
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 Nr ident. (VIN) A26P016130847

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Obniża się cenę wywoławczą samochodu pożarniczego do kwoty 3.200 zł netto i ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na jego sprzedaż .

§ 2.
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:
Przewodniczący: Anna Zawisza
Członkowie: Jerzy Mikus
Bernard Suchan
Joachim Kołodziejczyk

§ 3.
Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin II ustnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Ustala się treść ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
mgr Bernard Kubata

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Walce
z dnia 24.04.2013 r.

REGULAMIN II USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI)
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. OKR M 856, rok prod. 1975, nr ident. (VIN) A26P016130847


§ 1. Organizatorem ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji), zwanego dalej „przetargiem” jest Gmina Walce.

§ 2. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. W przetargu (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

§ 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu (licytacją) wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 5. Przetarg (licytację) prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej „prowadzącym przetarg”.

§ 5. 1. Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości:
1) przedmiot przetargu;
2) cenę wywoławczą;
3) termin uiszczenia ceny nabycia;
4) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po ogłoszeniu przetargu;
5) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.

2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

3. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.

4. Prowadzący przetarg (licytację) informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

5. Uczestnicy przetargu (licytanci) zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki przed trzykrotnym wywołaniem nie ma dalszych postąpień.

6. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej cenę wywoławczą.
§ 6. 1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
3) wysokość ceny wywoławczej;
4) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu;
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca.

§ 7 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 8 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 9. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ( licytacji) zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na 14 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.

Wójt
mgr Bernard Kubata


Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Walce
z dnia 24.04.2013 r.

Gmina Walce
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż n/w samochodu pożarniczego
STAR A26P nr rej. OKR M 856 rok prod. 1975 nr ident. (VIN) A26P016130847
Cena wywoławcza netto wynosi 3.200,00 zł
Postąpienie wynosi 32 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2013 r. o godz. 12-tej
w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy w Walcach w terminie do dnia 09.05.2013r. do godz. 10-tej w wysokości 320,00 zł
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 077/4660108.
Samochód można oglądać w strażnicy OSP po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wójt
mgr Bernard Kubata


DOCZarządzenie nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 24 kwietnia 2013 r.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Suchan       
Data wytworzenia: 2013-04-24

 

Wersja XML