Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul.Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisku pracy d/s

 

FINANSOWYCH

(określenie stanowiska)

 

wybrana została  Pani Ewelina GACH, zamieszkała w Walcach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

Pani Ewelina Gach spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze. 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiła swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.
Wykazała się doświadczeniem zawodowym oraz znajomością przepisów niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy.

 

                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                        mgr Bernard Kubata

 


                                                  OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w  Walcach zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

FILUSZ ANNA

GACH EWELINA

WALCE

WALCE

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.


Walce, dnia 16 czerwca 2014 r. 

                                                                                                                                     WÓJT GMINY

                                                                                                                                  mgr Bernard Kubata

 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY DS. FINANSOWYCH

 

w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
 

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat


Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym,

 2. udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości,

 3. umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych,

 4. obywatelstwo polskie,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

 8. nieposzlakowana opinia;


Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. rzetelność, sumienność, dokładność,

 2. umiejętność pracy w zespole, kreatywność,

 3. umiejętność pracy pod presją czasu,

 4. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 6. umiejętność analizy i syntezy informacji,

 7. umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Microsoft Office (Word, Excel) oraz programów finansowo-księgowych, w tym programu Płatnik,

 8. znajomość przepisów prawnych w zakresie:

  • ustawy o rachunkowości,

  • ustawy o finansach publicznych,

  • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  • ustawy o samorządzie gminnym,

  • instrukcji kancelaryjnej.


Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. samodzielne prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Gminy, w tym dokonywanie wstępnej kontroli formalno-prawnej i rachunkowej faktur, rachunków i innych dowodów podlegających ewidencji księgowej;

 2. terminowe regulowanie zobowiązań poprzez sporządzanie poleceń przelewu – zapewnienie właściwego przebiegu operacji księgowych;

 3. samodzielne i kompleksowe prowadzenie obsługi płacowej Urzędu Gminy (w szczególności: terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, sporządzanie właściwych przelewów, obsługa rozliczeń z ZUS-em, urzędem skarbowym, PFRON, sporządzanie wszelkich informacji i sprawozdań przewidzianych prawem);

 4. rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, przygotowywanie wypłat diet i pozostałych należności;

 5. opracowywanie planu finansowego Urzędu Gminy;

 6. dokonywanie dekretacji sprawdzonych dowodów księgowych;

 7. terminowe wprowadzanie do systemu informatycznego dowodów księgowych, prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji;

 8. bieżące sprawowanie kontroli nad realizacją planu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych określonych w przepisach wykonawczych do ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych;

 9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym czeków gotówkowych, rozliczanie pobranych zaliczek;

 10. kontrola poprawności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń
  w ujęciu chronologicznym i systematycznym.


Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykstalceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.)";

 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

 4. kopia dyplomu (świadectwa) ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej;

 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

 6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;

 8. oryginał kwestionariusza osobowego RTFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf


Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. termin 10 czerwca 2014 r. do godz. 15:00;

 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko d/s finansowych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

Walce, dnia 30 maja 2014 r. 

                                                                                                                                     WÓJT GMINY

                                                                                                                                  mgr Bernard Kubata

Wersja XML