Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Informacja o dotacji przyznanej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 19.03.2014 r. kompletnym wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, informuję że w 2014 r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Gminnej Spółce Wodnej w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na:

 1. konserwację rowu R-B7 w Brożcu (7.855,61 zł),
 2. konserwację rowu R-3/1 w Zabierzowie (2.144,39 zł).

 

Walce, dnia 04.04.2014 r.

 


Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce w 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwację urządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. pod poz. 358.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych00/100) i określona została w załączniku nr 8 do uchwały nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 124).

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 19 marca 2014 r. do godz. 1500. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2014 roku”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.

Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach.

 

Załączniki:

 1. PDFUchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.pdf
 2. DOCWniosek o udzielenie pomocy finansowej.DOC

   

 

Wersja XML