Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych


 HTMOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm


DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm
DOCSIWZ - Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni..doc
DOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 2a - wzór oświadczenia osoby fizycznej.doc
DOCzał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 - wykaz osób i podmiotów.doc
DOCzał. nr 6 - projekt umowy.doc
PDFzał. nr 7 - Przedmiar robót.pdf
PDFzał. nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf
PDFzał. nr 9 - PROJEKT BUDOWLANY.pdf.pdf
PDFzał. nr 10 - OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFzał. nr 11 - PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1.pdf
PDFzał. nr 12 - PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2.pdf
PDFzał. nr 13 - Informacja BIOZ.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-10-18

 

Wersja XML