Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc


DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


HTMOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.htm

DOCWyjaśnienia do SIWZ.doc

OGłOSZENIE O ZAMóWIENIUOgłoszenie o zamówi.Ogłoszenie o zamówieniu

DOCSIWZ - świetlica wiejska w Grocholubiu.doc

DOCzał. nr 1- formularz ofertowy.doc

DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzał. nr 2a - wzór oświadczenia osoby fizyczne.doc

DOCzał. nr 3 - oświadczenie.doc

DOCZał. nr 4-Wykaz wykonanych robót.doc

DOCZał. nr 5-wykaz osób.doc

DOCzał. nr 6 - projekt umowy.doc

PDFzał. nr 7 - przedmiar robót remontowych.pdf

PDFzał. nr 8 - przedmiar robót elektrycznych.pdf

PDFzał. nr 9 - Opis techniczny.pdf

PDFzał. nr 10 - specyfikacje techniczne.pdf

PDFzał. nr 10 a - STWiOR cz. elektryczna.pdf

PDFzał. nr 10 b - STWIR cz. elektryczna.pdf

PDFzał. nr 10 c - STWiOR cz. elektr.pdf

PDFZał. nr 10 d- STWiOR cz. elektr..pdf

PDFGrocholub Elewacja południowa.pdf

PDFGrocholub Elewacja północna.pdf

PDFGrocholub Elewacja wschodnia.pdf

PDFGrocholub Elewacja zachodnia.pdf

PDFGrocholub Rzut parteru proj..pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-05-19
Wersja XML