Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zespół Oświaty ul. Mickiewicza 18 47-344 W a l c e

O g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y

na wykonanie następującego zadania:

- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Walce
w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w GZO w Walcach
ul. Mickiewicza 18 tel: 4076035

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w GZO w W a l c a c h
ul. Mickiewicza 18 pokój nr.6 w terminie do 30.06.2004r. do godz. 8.30

Koperta winna być oznaczona dopiskiem „Dowóz uczniów”

Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 30.07.04 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Wadium – nie wymaga się

Kryteria oceny oferty – oferowana cena – 100%

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2004 r. o godz. 9.oo w Urzędzie Gminy
Walce ul. Mickiewicza 18 pokój nr 1

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Walce 15.06.2004r.

Wersja XML